Institutional members access full text with Ovid®

Share this article on:

An Open Label, 4-week, Randomised, Multi-Centre, Phase IV Study to Compare the Efficacy and Safety of Quetiapine Fumarate (SeroquelTM) as Mono-Therapy or adjunct to lithium in the treatment of patients with acute mania in bipolar disorder

Hongyan, Zhang; Qi, Liu; Xiuzhen, Wang; Zhenhuan, Zhao; Shuhe, Gao; Xiufeng, Xu; Gang, Wang; Xueyi, Wang; Qingrong, Tang; Xiaoping, Wang; Qinggang, Chen; Fude, Yang; Weigang, Guo; Keqing, Li; Luxian, Lv; Peifen, Yao; Xueli, Sun; Fujun, Jia; Jinbei, Zhang; Yi, Xu; Wen, Chen

International Clinical Psychopharmacology: September 2011 - Volume 26 - Issue - p e27–e28
doi: 10.1097/01.yic.0000405672.55028.9b
The 11th International Review of Bipolar Disorders, 4–6 April 2011, Rome, Italy: Poster Abstracts
© 2011 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.