Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

Clinical Studies

Advanced Non–Small Cell Lung Cancer Patients With Low Tumor Mutation Burden Might Derive Benefit From Immunotherapy

Nie, Wei*; Xu, Mi-Die; Gan, Lu; Zhang, Yi§,∥; Qian, Jie*; Gu, Kai; Zhang, Xue-Yan*; Wang, Hui-Min*; Yan, Bo*; Gu, Ping*; Zhang, Bo*; Wang, Shu-Yuan*; Hu, Fang*; Li, Chang-Hui*; Zhong, Hua*; Han, Bao-Hui*

Author Information
doi: 10.1097/CJI.0000000000000318
  • Buy

Abstract

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.