Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

Basic Studies

Checkpoint Blockade in Combination With Doxorubicin Augments Tumor Cell Apoptosis in Osteosarcoma

Wang, Jizhuang*,†; Hu, Chuanzhen*,†; Wang, Jun; Shen, Yuhui*,†; Bao, Qiyuan*; He, Fangzhou*; Wang, Hongyi*,†; Gong, Liangzhi*,†; Liu, Zhuochao*,†; Hu, Fangqiong; Liang, Jing; Zhou, Qi; Wei, Li; Wen, Junxiang*,†; Zhang, Weibin*,†

Author Information
doi: 10.1097/CJI.0000000000000281
  • Buy

Abstract

Copyright © 2019 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.