Secondary Logo

Journal Logo

Articles by Lanjuan Li

Translation: Management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Experience in Zhejiang Province, China

Xu, Kaijin; Cai, Hongliu; Shen, Yihong; More

Infectious Microbes & Diseases. 2(2):55-63, June 2020.

A Severe Seasonal Influenza Epidemic During 2017–2018 in China After the 2009 Pandemic Influenza: A Modeling Study

Fu, Xiaofang; Zhou, Yuqing; Wu, Jie; More

Infectious Microbes & Diseases. 1(1):20-26, September 2019.