Most Popular Articles : International Journal of Dermatology and Venereology

Secondary Logo

Journal Logo

Most Popular Articles

Chinese Experts Consensus on Biologic Therapy for Psoriasis#

Chen, Ai-Jun; Gao, Xing-Hua; Gu, Heng; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 3(2):76-85, June 2020.

Consensus on the Diagnosis and Treatment of Vitiligo in China (2021 Revision)#

Lei, Tie-Chi; Xu, Ai-E; Gao, Tian-Wen; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 4(1):10-15, March 2021.

National Guidelines on Diagnosis and Treatment of Gonorrhea in China (2020)#

Wang, Qian-Qiu; Zhang, Rui-Li; Liu, Quan-Zhong; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 3(3):129-134, September 2020.

Consensus on Treatment of Acne Scars in China (2021)#

Laser Cosmetology Group, Medical Aesthetics and Cosmetology Branch of Chinese Medical Association; Cosmetic Laser Group, Chinese Society of Dermatology; Laser Group, Cosmetic and Plastic Surgeon Branch of Chinese Medical Doctor Association; Yang, Sen; Lu, Zhong; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 5(3):121-131, September 2022.

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Atopic Dermatitis in China (2020)#

Yao, Xu; Song, Zhi-Qiang; Li, Wei; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 4(1):1-9, March 2021.

Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Rosacea in China (2021 Edition)#

Gu, Heng; Hao, Fei; He, Wei; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 4(4):199-209, December 2021.

Piloleiomyoma

Yan, Zhen-Zhen; Sun, Xin; Zhang, Ming; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 4(2):131-132, June 2021.

Chinese Guidelines for the Management of Acne Vulgaris: 2019 Update#

Acne Group, Combination of Traditional and Western Medicine Dermatology; Acne Group, Chinese Society of Dermatology; Acne Group, Chinese Dermatologist

International Journal of Dermatology and Venereology. 2(3):129-138, September 2019.

Diagnosis and Treatment of Acne Inversa/Hidradenitis Suppurativa in China: An Expert Consensus Statement (2021 Version)#

Fang, Hong; Gao, Xing-Hua; Geng, Song-Mei; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 4(2):100-108, June 2021.

Prevalence of Acne Inversa (Hidradenitis Suppurativa) in China: A Nationwide Cross-Sectional Epidemiological Study

Wang, Zhong-Shuai; Li, Jing; Ju, Qiang; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 5(1):1-7, March 2022.

Hair Matrix Cyst

Lv, Jia-Qi; Chang, Jian-Min

International Journal of Dermatology and Venereology. 3(4):250-251, December 2020.

Adverse Skin Reactions to Personal Protective Equipment Among Health-Care Workers During COVID-19 Pandemic: A Multicenter Cross-sectional Study in Indonesia

Christopher, Paulus Mario; Roren, Regina Stefani; Tania, Clarissa; More

International Journal of Dermatology and Venereology. 3(4):211-218, December 2020.

Show: