Ten‐eleven translocation‐2 inactivation restrains IL‐10‐producing regulatory B cells to enable antitumor immunity in hepatocellular carcinoma : Hepatology

Secondary Logo

Journal Logo

Original Articles: Liver Cancer

Ten‐eleven translocation‐2 inactivation restrains IL‐10‐producing regulatory B cells to enable antitumor immunity in hepatocellular carcinoma

Lu, Zhou1,2,3; Liu, Ronghua4; Wang, Yining1,2; Jiao, Mengxia3; Li, Zhongchen1,2; Wang, Zhiqiang3; Huang, Cheng1,2; Shi, Guoming1,2; Ke, Aiwu1,2; Wang, Luman3; Fu, Ying3; Xia, Jie4; Wen, Haoyu5; Zhou, Jian1,2; Wang, Xiaoying1,2; Ye, Dan6; Fan, Jia1,2; Chu, Yiwei3; Cai, Jiabin1,2

Author Information
Hepatology 77(3):p 745-759, March 2023. | DOI: 10.1002/hep.32442
  • Buy
  • SDC
  • Infographic

Abstract

Copyright © 2023 American Association for the Study of Liver Diseases.

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid