Serum Laminin γ2 Monomer as a Diagnostic and Predictive Biomarker for Hepatocellular Carcinoma : Hepatology

Secondary Logo

Journal Logo

Original Articles: Hepatobiliary Malignancies

Serum Laminin γ2 Monomer as a Diagnostic and Predictive Biomarker for Hepatocellular Carcinoma

Yamashita, Taro*,1,2; Koshikawa, Naohiko3,4,5; Shimakami, Tetsuro2; Terashima, Takeshi2; Nakagawa, Masatoshi6; Nio, Kouki2; Horii, Rika2; Iida, Noriho2; Kawaguchi, Kazunori2; Arai, Kuniaki2; Sakai, Yoshio2; Yamashita, Tatsuya2; Mizukoshi, Eishiro2; Honda, Masao2; Kitao, Azusa7; Kobayashi, Satoshi7; Takahara, Shizuko8; Imai, Yasuhito8; Yoshimura, Kenichi8,9; Murayama, Toshinori8; Nakamoto, Yasunari10; Yoshida, Eisaku6; Yoshimura, Toru6; Seiki, Motoharu11; Kaneko, Shuichi2

Author Information
Hepatology 74(2):p 760-775, August 2021. | DOI: 10.1002/hep.31758

Abstract

© 2021 by the American Association for the Study of Liver Diseases.

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid