Secondary Logo

Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Papers

Cancer and non-cancer mortality among Inhabitants in the High Background Radiation Area of Yangjiang, China (1979–1998)

Tao, Zufan*; Akiba, Suminori; Zha, Yongru; Sun, Quanfu*; Zou, Jianming; Li, Jia*; Liu, Yusheng*; Yuan, Yongling§; Tokonami, Shinji**; Morishoma, Hisashige††; Koga, Taeko; Nakamura, Seiichi‡‡; Sugahara, Tsutomu‡‡,§§; Wei, Luxin*

Author Information
doi: 10.1097/HP.0b013e31822c7f1e
  • Buy

Abstract

©2012Health Physics Society