Formosan Journal of Surgery

Secondary Logo

Journal Logo

‚ÄčEditorial Board

Publisher

Ming-Feng Hou
Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,
Kaohsiung, Taiwan

Editor-in-Chief

Jin-Tung Liang
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan
Email: [email protected]‚Äč

Co-Editors

Soichiro Ishihara
The University of Tokyo Graduate School of Medicine,
Tokyo, Japan

Nam-Kyu Kim
Yonsei University College of Medicine,
Seoul, Korea

Executive Editor

Ming-Teh Chen
Taipei Veterans General Hospital,
Taipei, Taiwan

SECTION EDITORS

Bariatric and Metabolic Surgery

Tsann-Long Hwang
Linkou Chang Gung Memorial Hospital,
Taoyuan, Taiwan

Breast Surgery

Ling-Ming Tseng
Taipei Veterans General Hospital,
Taipei, Taiwan

Cardiovascular Surgery

Yih-Sharng Chen
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan

Colon and Rectal Surgery

Po-Li Wei
Taipei Medical University Hospital,
Taipei, Taiwan

Endocrine Surgery

Ting-Chun Kuo
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan

Gastrointestinal Surgery

I-Rue Lai
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan

Hepato-biliary-pancreatic Surgery

Wei-Chen Lee
Linkou Chang Gung Memorial Hospital,
Taoyuan, Taiwan

Neurosurgery

Dueng-Yuan Hueng
Tri-Service General Hospital,
Taipei, Taiwan

Pediatric Surgery

Yu-Tang Chang
Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,
Kaohsiung, Taiwan

Prof. Yun Chen
Far Eastern Memorial Hospital,
New Taipei City, Taiwan

Plastic Surgery

Shu-Hung Huang
Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital,
Kaohsiung, Taiwan

Hsu Ma
Taipei Veterans General Hospital,
Taipei, Taiwan

Surgical Translational Research

Chih-Yuan Lee
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan

Thoracic Surgery

Yu-Chung Wu
Taipei Medical University Hospital
Taipei, Taiwan

Transplantation

Prof. Chin-Su Liu
Taipei Veterans General Hospital
Taipei, Taiwan

Traumatalogy

Tzu-Hsin Lin
National Taiwan University Hospital
Taipei, Taiwan

Urology

Tai-Lung Cha
Tri-Service General Hospital
Taipei, Taiwan

EMERIYUS EDITORS-IN-CHIEF

Chang-Hsien Lin (1968)
Shih-Kuei Wang (1969-1976)
Chung-Shiuh Chang (1976-1979)
Chi-Jen Hung (1980-1984)
Fang-Ku Peng (1984-1986)
Cheng-Ping Ma (1987-1988)
Kai-Mo Chen (1988-1990)
Miin-Fu Chen (1990-1992)

Luke S. Chang (1992-1994)
Chun-Jeun Lee (1994-2005)
Po-Huang Lee (2005-2008)
Chew-Wun Wu (2008-2010)
Shin-Han Tsai (2010-2013)
Liang-Shun Wang (2013-2018)
Shing-Hwa Lu (2018-2022)

Managing Editor

Tzu-Chun Chen
National Taiwan University Hospital,
Taipei, Taiwan

Editorial Assistant

Ms. Chia-Hui Chien