Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Original article: PDF Only

Long-term survival prediction for transjugular intrahepatic portosystemic shunt in severe cirrhotic ascites

assessment of ten prognostic models

Li, Jinga; Tang, Shihaoa; Zhao, Jianbob; Zhang, Chunqingc; Jiang, Zaibod; Xue, Huie; Sun, Junhuif; Zhu, Xuang; Ren, Weixinh; Zhu, Xiaolii; Wang, Qiuhea; Wang, Enxina; Lv, Yonga; Guo, Shuaia; Wang, Zhexuana; Yang, Qiaoyia; Wang, Zhengyua; Niu, Jinga; Yin, Zhanxina; Xia, Jielaij; Fan, Daiminga,,k; Han, Guohonga

Author Information
European Journal of Gastroenterology & Hepatology: August 28, 2020 - Volume Publish Ahead of Print - Issue -
doi: 10.1097/MEG.0000000000001890
  • Buy
  • SDC
  • PAP

Abstract

Copyright © 2021 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.