Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Research Papers: Gastrointestinal Cancer

Consumption of garlic and its interactions with tobacco smoking and alcohol drinking on esophageal cancer in a Chinese population

Jin, Zi-Yia,*; Wallar, Ginah,*; Zhou, Jin-Yib; Yang, Jieb; Han, Ren-Qiangb; Wang, Pei-Huab; Liu, Ai-Minc; Gu, Xiao-Pingc; Zhang, Xiao-Fengd; Wang, Xu-Shand; Su, Minge; Hu, Xue; Sun, Zhengf; Li, Gangf; Mu, Li-Naj; Lu, Qing-Yii; Liu, Xinga; Li, Li-Mingg; He, Naa; Wu, Mingb,†; Zhao, Jin-Koub,†; Zhang, Zuo-Fengh,†

Author Information
European Journal of Cancer Prevention: July 2019 - Volume 28 - Issue 4 - p 278-286
doi: 10.1097/CEJ.0000000000000456
  • Buy

Abstract

Copyright © 2018 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.