Share this article on:

E-015: The effect of Urban Air Pollutants on Pulmonary Inflammation and Systemic Oxidative Stress in Diabetic and Prediabetic Patients in Shanghai

Zhu Tong; Han, Yiqun; Huang, Wei; Lu, Huimin; Ji, Yunfang; Guan, Tianjia; Zhu, Yi; Liu, Jun
doi: 10.1097/01.ede.0000416615.21487.e4
Abstracts: PDF Only