Secondary Logo

Journal Logo

Critical Care: PDF Only

Tsikritsaki K.; Koukoulitsios, G.; Dimakou, K.; Katrinis, D.; Dourou, P.; Retziou, V.; Bakola, K.; Lavdas, K.; Karmiri, E.; Paidonomos, M.
European Journal of Anaesthesiology: February 2012 - p S11-S12
doi: 10.1097/01.EJA.0000412486.29665.34
  • Free

Abstract