The Relationship Between Sleep Traits and Tinnitus in UK Biobank: A Population-Based Cohort Study : Ear and Hearing

Journal Logo

Perspectives

The Relationship Between Sleep Traits and Tinnitus in UK Biobank: A Population-Based Cohort Study

Peng, Jiajia1,8; Dong, Yijun1,8; Luo, Yaxin2,8; Qiu, Ke1; Cheng, Danni1; Rao, Yufang1; Song, Yao1; Pang, Wendu1; Mu, Xiaosong3; Hu, Chunhong4; Chen, Hongchang5; Zhang, Wei6; Xu, Wei7,*; Ren, Jianjun1,6; Zhao, Yu1,6

Author Information
Ear and Hearing 44(1):p 53-60, January/February 2023. | DOI: 10.1097/AUD.0000000000001273

Abstract

Copyright © 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid