May 5, 2020 - Volume 133 - Issue 9 : Chinese Medical Journal

Secondary Logo

Journal Logo

May 5, 2020 - Volume 133 - Issue 9
pp: 1009-1134Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study

Ren, Li-Li; Wang, Ye-Ming; Wu, Zhi-Qiang; More

Chinese Medical Journal. 133(9):1015-1024, May 5, 2020.
Expert consensus on management principles of orthopedic emergency in the epidemic of coronavirus disease 2019

Tang, Pei-Fu; Hou, Zhi-Yong; Wu, Xin-Bao; More

Chinese Medical Journal. 133(9):1096-1098, May 5, 2020.Comparative effectiveness and safety of ribavirin plus interferon-alpha, lopinavir/ritonavir plus interferon-alpha, and ribavirin plus lopinavir/ritonavir plus interferon-alpha in patients with mild to moderate novel coronavirus disease 2019: study protocol

Zeng, Yan-Ming; Xu, Xiao-Lei; He, Xiao-Qing; More

Chinese Medical Journal. 133(9):1132-1134, May 5, 2020.

Show: