Top-Cited Articles (2021- )

(Note: searching results on 15th July 2022)

TitleAuthorsPublication YearVolumeIssueDOITotal Citations
Changing profiles of cancer burden worldwide and in China: a secondary analysis of the global cancer statistics 2020Cao, Wei; Chen, Hong-Da; Yu, Yi-Wen; Li, Ni; Chen, Wan-Qing2021134710.1097/CM9.0000000000001474187
Immunogenicity and safety of a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 inactivated vaccine in healthy adults: randomized, double-blind, and placebo-controlled phase 1 and phase 2 clinical trialsPan, Hong-Xing; Liu, Jian-Kai; Huang, Bao-Ying; Li, Gui-Fan; Chang, Xian-Yun; Liu, Ya-Fei; Wang, Wen-Ling; Chu, Kai; Hu, Jia-Lei; Li, Jing-Xin; Zhu, Dan-Dan; Wu, Jing-Liang; Xu, Xiao-Yu; Zhang, Li; Wang, Meng; Tan, Wen-Jie; Huang, Wei-Jin; Zhu, Feng-Cai20211341110.1097/CM9.000000000000157326
Cancer statistics in China and United States, 2022: profiles, trends, and determinantsXia, Changfa; Dong, Xuesi; Li, He; Cao, Maomao; Sun, Dianqin; He, Siyi; Yang, Fan; Yan, Xinxin; Zhang, Shaoli; Li, Ni; Chen, Wanqing2022135510.1097/CM9.000000000000210820
Clinical practice guidelines for sentinel lymph node biopsy in patients with early-stage breast cancer: Chinese Society of Breast Surgery (CSBrS) practice guidelines 2021Ye, Jing-Ming; Guo, Bao-Liang; Liu, Qian; Ma, Fei; Liu, Hong-Jin; Wu, Qian; Xin, Ling; Cheng, Yuan-Jia; Zhang, Hong; Zhang, Shuang; Duan, Xue-Ning; Zhang, Jian-Guo; Liu, Yin-Hua2021134810.1097/CM9.000000000000141019
MAFLD vs. NAFLD: shared features and potential changes in epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and pharmacotherapyXian, Ying-Xin; Weng, Jian-Ping; Xu, Fen2021134110.1097/CM9.000000000000126317
Population diversity of cardiovascular outcome trials and real-world patients with diabetes in a Chinese tertiary hospitalZhou, Yi-Ling; Zhang, Yong-Gang; Zhang, Rui; Zhou, You-Lian; Li, Nan; Wang, Mi-Ye; Tian, Hao-Ming; Li, She-Yu20211341110.1097/CM9.000000000000140716
Arginine metabolism: a potential target in pancreatic cancer therapyYang, Jin-Shou; Wang, Cheng-Cheng; Qiu, Jiang-Dong; Ren, Bo; You, Lei2021134110.1097/CM9.00000000000012169
Immunogenicity and safety of a recombinant fusion protein vaccine (V-01) against coronavirus disease 2019 in healthy adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase II trialShu, Ya-Jun; He, Jian-Feng; Pei, Rong-Juan; He, Peng; Huang, Zhu-Hang; Chen, Shao-Min; Ou, Zhi-Qiang; Deng, Jing-Long; Zeng, Pei-Yu; Zhou, Jian; Min, Yuan-Qin; Deng, Fei; Peng, Hua; Zhang, Zheng; Wang, Bo; Xu, Zhong-Hui; Guan, Wu-Xiang; Hu, Zhong-Yu; Zhang, Ji-Kai20211341610.1097/CM9.00000000000017027
Single-cell analysis of angiotensin-converting enzyme II expression in human kidneys and bladders reveals a potential route of 2019 novel coronavirus infectionLin, Wei; Fan, Jue; Hu, Long-Fei; Zhang, Yan; Ooi, Joshua D.; Meng, Ting; Jin, Peng; Ding, Xiang; Peng, Long-Kai; Song, Lei; Tang, Rong; Xiao, Zhou; Ao, Xiang; Xiao, Xiang-Cheng; Zhou, Qiao-Ling; Xiao, Ping; Zhong, Yong2021134810.1097/CM9.00000000000014397
NLRP3 inflammasome: a new therapeutic target for high-risk reproductive disorders?Zhou, Feng; Li, Chao; Zhang, Song-Ying2021134110.1097/CM9.00000000000012147
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation: current status and future implicationsWu, Juan-Juan; Yao, Ming; Ni, Jun2021134610.1097/CM9.00000000000014276
R-CHOP resistance in diffuse large B-cell lymphoma: biological and molecular mechanismsWang, Liang; Li, Lin-Rong2021134310.1097/CM9.00000000000012946
Calcium channel blockers improve prognosis of patients with coronavirus disease 2019 and hypertensionPeng, Chi; Wang, Hao; Guo, Yu-Feng; Qi, Ge-Yao; Zhang, Chen-Xu; Chen, Ting; He, Jia; Jin, Zhi-Chao20211341310.1097/CM9.00000000000014795
Cardiovascular and renal burdens of metabolic associated fatty liver disease from serial US national surveys, 1999-2016Zhang, Hao-Jie; Wang, Yu-Ying; Chen, Chi; Lu, Ying-Li; Wang, Ning-Jian20211341310.1097/CM9.00000000000015135
Pneumoconiosis: current status and future prospectsQi, Xian-Mei; Luo, Ya; Song, Mei-Yue; Liu, Ying; Shu, Ting; Pang, Jun-Ling; Wang, Jing; Wang, Chen2021134810.1097/CM9.00000000000014615
miRNA-296-5p functions as a potential tumor suppressor in human osteosarcoma by targeting SND1Huang, Ya-Zeng; Zhang, Jun; Shen, Jian-Jian; Zhao, Ting-Xiao; Xu, You-Jia2021134510.1097/CM9.00000000000014005
Short-chain fatty acids in blood pressure, friend or foeChen, Xiao-Feng; Ren, Si-Chong; Tang, Guo; Wu, Chuan; Chen, Xiangqi; Tang, Xiao-Qiang20211341910.1097/CM9.00000000000015784
Colorectal cancer incidence and mortality: the current status, temporal trends and their attributable risk factors in 60 countries in 2000-2019Lu, Bin; Li, Na; Luo, Chen-Yu; Cai, Jie; Lu, Ming; Zhang, Yu-Han; Chen, Hong-Da; Dai, Min20211341610.1097/CM9.00000000000016194
Comparative effectiveness and safety of 32 pharmacological interventions recommended by guidelines for coronavirus disease 2019: a systematic review and network meta-analysis combining 66 trialsWu, Shan-Shan; Zhou, Qing-Xin; Zeng, Xue-Yang; Zhang, Jing-Xue; Yang, Zhi-Rong; Yang, Qing-Qing; Zhang, Zi-Lu; Chen, Ya-Hong; Sun, Feng; Zhan, Si-Yan20211341610.1097/CM9.00000000000016724
Genome-wide long non-coding RNA association study on Han Chinese women identifies lncHSAT164 as a novel susceptibility gene for breast cancerXu, Jing-Kai; Li, Guo-Zheng; Li, Zhi; Li, Wen-Jing; Chen, Run-Sheng; Zhang, Bo; Zhang, Xue-Jun20211341010.1097/CM9.00000000000014294
Combination therapy with topical minoxidil and nano-microneedle-assisted fibroblast growth factor for male androgenetic alopecia: a randomized controlled trial in Chinese patientsYu, Cheng-Qian; Zhang, Hui; Guo, Meng-Er; Li, Xiao-Kun; Chen, Hong-Duo; Li, Yuan-Hong; Xu, Xue-Gang2021134710.1097/CM9.00000000000011954
Relationship of serum vitamin D levels with diabetic microvascular complications in patients with type 2 diabetes mellitusZhao, Wei-Jing; Xia, Xin-Yi; Yin, Jun2021134710.1097/CM9.00000000000013644
China artificial joint annual data reportFeng, Bin; Zhu, Wei; Bian, Yan-Yan; Chang, Xiao; Cheng, Kai-Yuan; Weng, Xi-Sheng2021134610.1097/CM9.00000000000011964
Washed microbiota transplantation for the treatment of recurrent fungal infection in a patient with ulcerative colitisWu, Xia; Cui, Bo-Ta; Zhang, Fa-Ming2021134610.1097/CM9.00000000000012124
Targeting neuropilin-1 interactions is a promising anti-tumor strategyLiu, Shao-Dan; Zhong, Li-Ping; He, Jian; Zhao, Yong-Xiang2021134510.1097/CM9.00000000000012004
Differentiating gastric cancer and gastric lymphoma using texture analysis (TA) of positron emission tomography (PET)Sun, Yi-Wen; Ji, Chang-Feng; Wang, Han; He, Jian; Liu, Song; Ge, Yun; Zhou, Zheng-Yang2021134410.1097/CM9.00000000000012064
Body mass index is a promising predictor of response to oral rehydration saline in children with vasovagal syncopeTao, Chun-Yan; Chen, Selena; Li, Xue-Ying; Tang, Chao-Shu; Du, Jun-Bao; Jin, Hong-Fang2021134410.1097/CM9.00000000000011684
Clinical characteristics of Chlamydia psittaci pneumoniaKong, Cheng-Ying; Zhu, Jun; Lu, Jing-Jing; Xu, Zhi-Hao2021134310.1097/CM9.00000000000013134
Efficacy and safety of Shexiang Baoxin pill (MUSKARDIA) in patients with stable coronary artery disease: a multicenter, double-blind, placebo-controlled phase IV randomized clinical trialGe, Jun-Bo; Fan, Wei-Hu; Zhou, Jing-Min; Shi, Hai-Ming; Ji, Fu-Sui; Wu, Yang; Zhao, Yu-Lan; Qian, Jun; Jin, Yuan-Zhe; Liu, Ying-Wu; Wang, Sheng-Huang; He, Sheng-Hu; Yang, Ping; Wu, Jie; Lu, Feng; Hou, Zi-Shan2021134210.1097/CM9.00000000000012574
HTRA1-related autosomal dominant cerebral small vessel diseaseLiu, Jing-Yi; Zhu, Yi-Cheng; Zhou, Li-Xin; Wei, Yan-Ping; Mao, Chen-Hui; Cui, Li-Ying; Peng, Bin; Yao, Ming2021134210.1097/CM9.00000000000011764
Up-regulation of circular RNA hsa_circ_01844 induces apoptosis and suppresses proliferation and migration of glioblastoma cellsZhou, Jin-Xu; Chen, Ke-Fei; Hu, Shuai; Dong, Ji-Rong; Wang, Hong-Xiang; Su, Xin; Wang, Yu-Hai; Chu, Jun-Sheng2021134110.1097/CM9.00000000000009794
Global and regional trends in incidence and mortality of female breast cancer and associated factors at national level in 2000 to 2019Luo, Chenyu; Li, Na; Lu, Bin; Cai, Jie; Lu, Ming; Zhang, Yuhan; Chen, Hongda; Dai, Min2022135110.1097/CM9.00000000000018143
Coronavirus disease 2019 vaccine for children in China: when to start? Mandatory or voluntary?Liu, Fei; Fu, Hai-Dong; Mao, Jian-Hua20211342410.1097/CM9.00000000000017793
Non-alcoholic steatohepatitis and risk of hepatocellular carcinomaRios, Rafael S.; Zheng, Kenneth, I; Zheng, Ming-Hua20211342410.1097/CM9.00000000000018883
Prevention and control of HIV/AIDS in China: lessons from the past three decadesXu, Jun-Jie; Han, Meng-Jie; Jiang, Yong-Jun; Ding, Hai-Bo; Li, Xi; Han, Xiao-Xu; Lv, Fan; Chen, Qing-Feng; Zhang, Zi-Ning; Cui, Hua-Lu; Geng, Wen-Qing; Zhang, Jing; Wang, Qi; Kang, Jing; Li, Xiao-Lin; Sun, Hong; Fu, Ya-Jing; An, Ming-Hui; Hu, Qing-Hai; Chu, Zhen-Xing; Liu, Ying-Jie; Shang, Hong20211342310.1097/CM9.00000000000018423
Selective elimination of host cells harboring replication-competent human immunodeficiency virus reservoirs: a promising therapeutic strategy for HIV cureZaongo, Silvere D.; Wang, Yue; Ma, Ping; Song, Fang-Zhou; Chen, Yao-Kai20211342310.1097/CM9.00000000000017973
Initial establishment of a stroke management model in China: 10 years (2011-2020) of Stroke Prevention Project Committee, National Health CommissionChao, Bao-Hua; Tu, Wen-Jun; Wang, Long-De20211342010.1097/CM9.00000000000018563
Macrophage exosomes transfer angiotensin II type 1 receptor to lung fibroblasts mediating bleomycin-induced pulmonary fibrosisSun, Na-Na; Zhang, Yue; Huang, Wen-Hui; Zheng, Bo-Jun; Jin, Si-Yi; Li, Xu; Meng, Ying20211341810.1097/CM9.00000000000016053
Hyperbaric oxygen treatment on keloid tumor immune gene expressionWang, Chun-Hu; Shan, Meng-Jie; Liu, Hao; Hao, Yan; Song, Ke-Xin; Wu, Huan-Wen; Meng, Tian; Feng, Cheng; Qi, Zheng; Wang, Zhi; Wang, You-Bin20211341810.1097/CM9.00000000000017803
Comparison of neoadjuvant chemotherapy followed by surgery vs. surgery alone for locally advanced gastric cancer: a meta-analysisYu, Jian-Hong; Wang, Zao-Zao; Fan, Ying-Chong; Liu, Mao-Xing; Xu, Kai; Zhang, Nan; Yao, Zhen-Dan; Yang, Hong; Zhang, Cheng-Hai; Xing, Jia-Di; Cui, Ming; Su, Xiang-Qian20211341410.1097/CM9.00000000000016033
Stem cell therapy for chronic obstructive pulmonary diseaseChen, Yun-Tian; Miao, Kang; Zhou, Linfu; Xiong, Wei-Ning20211341310.1097/CM9.00000000000015963
Patient-specific total endovascular aortic arch repair using custom fenestration of an off-the-shelf thoracic endovascular aortic repair aortic-stentShen, Yu; Yeung, Kak Khee; Lu, Qing-Sheng20211341210.1097/CM9.00000000000014383
Head-to-head comparison of the test performance of self-administered qualitative vs. laboratory-based quantitative fecal immunochemical tests in detecting colorectal neoplasmLu, Ming; Zhang, Yu-Han; Lu, Bin; Cai, Jie; Liu, Cheng-Cheng; Chen, Hong-Da; Dai, Min20211341110.1097/CM9.00000000000015243
Genome-wide DNA methylation patterns in monocytes derived from patients with primary Sjogren syndromeLuo, Xuan; Peng, Yu; Chen, Ying-Ying; Wang, An-Qi; Deng, Chui-Wen; Peng, Lin-Yi; Wu, Qing-Jun; Zhao, Yan; Fei, Yun-Yun; Zhang, Wen20211341110.1097/CM9.00000000000014513
Clinical features and risk factors associated with severe COVID-19 patients in ChinaJiang, Ning; Liu, Yan-Nan; Bao, Jing; Li, Ran; Ni, Wen-Tao; Tan, Xing-Yu; Xu, Yu; Peng, Li-Ping; Wang, Xiao-Rong; Zeng, Yi-Ming; Liu, Dai-Shun; Xue, Qing; Li, Jia-Shu; Hu, Ke; Zheng, Ya-Li; Gao, Zhan-Cheng2021134810.1097/CM9.00000000000014663
Neutrophil to lymphocyte ratio is a prognosis factor for post-operative pneumonia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage patientsChen, Yue; Lian, Bao-Qiang; Peng, Lei; Ding, Chen-Yu; Lin, Yuan-Xiang; Yu, Liang-Hong; Wang, Deng-Liang; Kang, De-Zhi2021134610.1097/CM9.00000000000013043
Sleep-related symptoms in multiple system atrophy: determinants and impact on disease severityLin, Jun-Yu; Zhang, Ling-Yu; Cao, Bei; Wei, Qian-Qian; Ou, Ru-Wei; Hou, Yan-Bing; Liu, Kun-Cheng; Xu, Xin-Ran; Jiang, Zheng; Gu, Xiao-Jing; Liu, Jiao; Shang, Hui-Fang2021134610.1097/CM9.00000000000012113
Antagonistic effect of early stage zinc on arsenic toxicity induced preterm birth during pregnancy: evidence from a rural Bangladesh birth cohortWei, Yong-Yue; Huang, Hui; Xia, Yan-Kai; Wei, Liang-Min; Chen, Xin; Zhang, Ru-Yang; Duan, Wei-Wei; Su, Li; Rahman, Mohammad L.; Rahman, Mahmudur; Mostofa, Md. Golam; Qamruzzaman, Quazi; Guo, Wen-Hui; Sun, Xian; Yu, Hao; Shen, Hong-Bing; Hu, Zhi-Bin; Christiani, David C.; Chen, Feng2021134510.1097/CM9.00000000000012413
Modulatory effect of aquaporin 5 on estrogen-induced epithelial-mesenchymal transition in prostate epithelial cellsFan, Yu; Song, Tu-Run; Wei, Qiang; Yang, Lu; Lin, Tao; Feng, Xiao-Bing; Wang, Xian-Ding; Huang, Zhong-Li; Feng, Shi-Jian2021134410.1097/CM9.00000000000011323
Inter- and intra-observer variability for the assessment of coronary artery tree description and lesion EvaluaTion (CatLet(C) angiographic scoring system in patients with acute myocardial infarctionLiu, Jin-Mei; He, Yang; Teng, Ruo-Ling; Qian, Xiao-Dong; Dai, Yun-Lang; Xu, Jian-Ping; Zhao, Xin; Jiang, Ting-Bo; He, Yong-Ming2021134410.1097/CM9.00000000000012083
Plasma free fatty acid is associated with ischemic cardiomyopathy and cardiac dysfunction severity in systolic heart failure patients with diabetesWei, Xue-Mei; Yang, Wen-Bo; Su, Xiu-Xiu; Zhang, An-Di; Jin, Wei; Fang, Yue-Hua2021134410.1097/CM9.00000000000011673
Role of various imbalances centered on alveolar epithelial cell/fibroblast apoptosis imbalance in the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosisWang, Qing; Xie, Zhao-Liang; Wu, Qi; Jin, Zhi-Xian; Yang, Chao; Feng, Jing2021134310.1097/CM9.00000000000012883
Targeted inhibition of myeloid-derived suppressor cells in the tumor microenvironment by low-dose doxorubicin to improve immune efficacy in murine neuroblastomaXu, Wei-Li; Shi, Bao-Jun; Li, Suo-Lin; Yu, Feng-Xue; Guo, Li-Na; Li, Meng; Hu, Zhi-Gang; Li, Gui-Xin; Zhou, Hui2021134310.1097/CM9.00000000000012343
Initial experience on extraperitoneal single-port robotic-assisted radical prostatectomyChang, Yi-Fan; Gu, Di; Mei, Ni; Xu, Wei-Dong; Lu, Xiao-Jun; Xiao, Yu-Tian; Xu, Chuan-Liang; Sun, Ying-Hao; Ren, Shan-Cheng2021134210.1097/CM9.00000000000011453
Hepatoid adenocarcinoma of the lung accompanied with multiple systemic metastasesChen, Jing-Xian; Lyu, Ling-Ling; Zhu, Wen-Hua; Chen, Xiao-Yan; Zheng, Lan2021134210.1097/CM9.00000000000009633
Comparable efficacy of 100 mg aspirin twice daily and rivaroxaban for venous thromboembolism prophylaxis following primary total hip arthroplasty: a randomized controlled trialRen, Yi; Cao, Shi-Liang; Li, Zeng; Luo, Tim; Feng, Bin; Weng, Xi-Sheng2021134210.1097/CM9.00000000000013053
Progress in the mechanism of radiation-induced lung injuryYing, Hang-Jie; Fang, Min; Chen, Ming2021134210.1097/CM9.00000000000010323
Association between blood cadmium and vitamin D levels in the Yangtze Plain of China in the context of rapid urbanizationChen, Chi; Zhang, Hao-Jie; Zhai, Hua-Ling; Chen, Yi; Han, Bing; Li, Qin; Xia, Fang-Zhen; Wang, Ning-Jian; Lu, Ying-Li2021134110.1097/CM9.00000000000010683
Association between age at arrival, duration of migration, and overweight/obesity in Chinese rural-to-urban migrants: the Yi migrant studyWang, Ye; Pan, Li; Wan, Shao-Ping; Yi, Huo-Wu-Li; Yang, Fang; He, Hui-Jing; Li, Zheng; Zhang, Jia; Yong, Zheng-Ping; Shan, Guang-Liang2021134110.1097/CM9.00000000000009733
Histone crotonylation in neurobiology: to be or not to be?Deng, Cechuan; Qu, Jia-Hua; Kim, InKyeom; Tang, Xiaoqiang2022135910.1097/CM9.00000000000019452
Targeting the elabela/apelin-apelin receptor axis as a novel therapeutic approach for hypertensionSong, Jiawei; Tang, Jianqiong; Zhang, Zhenzhou; Liu, Ying; Zhong, Jiuchang2022135910.1097/CM9.00000000000017662
Diabetes mellitus promoted lymph node metastasis in gastric cancer: a 15-year single-institution experienceChen, Xinhua; Chen, Yuehong; Li, Tao; Liang, Weiqi; Huang, Huilin; Su, Hongtao; Sui, Chuyang; Hu, Yanfeng; Chen, Hao; Lin, Tian; Chen, Tao; Zhao, Liying; Liu, Hao; Li, Guoxin; Yu, Jiang2022135810.1097/CM9.00000000000017952
Impact of bacterial infection and intestinal microbiome on colorectal cancer developmentSun, Jun2022135410.1097/CM9.00000000000019792
A trial of pirfenidone in hospitalized adult patients with severe coronavirus disease 2019Zhang, Fengqin; Wei, Yanqiu; He, Li; Zhang, Huilan; Hu, Qiongjie; Yue, Huihui; He, Jianhan; Dai, Huaping2022135310.1097/CM9.00000000000016142
Usefulness of the CONUT index upon hospital admission as a potential prognostic indicator of COVID-19 health outcomesBengelloun, Adrian K.; Ortega, Guillermo J.; Ancochea, Julio; Sanz-Garcia, Ancor; Rodriguez-Serrano, Diego A.; Fernandez-Jimenez, Guillermo; Giron, Rosa; Avalos, Elena; Soriano, Joan B.; Ignacio de Ulibarri, J.2022135210.1097/CM9.00000000000017982
Reinfection rates among patients previously infected by SARS-CoV-2: systematic review and meta-analysisMao, Yinjun; Wang, Weiwei; Ma, Jun; Wu, Shanshan; Sun, Feng2022135210.1097/CM9.00000000000018922
CX3C-chemokine receptor 1 modulates cognitive dysfunction induced by sleep deprivationXin, Jiawei; Wang, Chao; Cheng, Xiaojuan; Xie, Changfu; Zhang, Qiuyang; Ke, Yilang; Huang, Xuanyu; Chen, Xiaochun; Pan, Xiaodong2022135210.1097/CM9.00000000000017692
Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease before and after introducing enterovirus 71 vaccines in Sichuan, China: a 6-year retrospective studyTong, Wen-Bin; Wu, Xue-Qi; He, Miao; Yang, Feng-Jiao; Jiang, Ye; Zhang, Gang; Zeng, Pei-Bin20211342410.1097/CM9.00000000000016322
Epigenetic clocks in the pediatric population: when and why they tick?Wang, Jing; Zhou, Wen-Hao20211342410.1097/CM9.00000000000017232
Effectiveness of azithromycin mass drug administration on trachoma: a systematic reviewXiong, Tao; Yue, Yan; Li, Wen-Xing; Choonara, Imti; Qazi, Shamim; Chen, Hong-Ju; Tang, Jun; Shi, Jing; Wang, Hua; Zeng, Li-Nan; Xia, Bin; Qiao, Li-Na; Qu, Yi; Mu, De-Zhi20211342410.1097/CM9.00000000000017172
Elimination of hepatitis B virus infection in children: experience and challenge in ChinaTang, Jie; Luo, Yu-Qian; Zhou, Yi-Hua20211342310.1097/CM9.00000000000017912
Low-intensity extracorporeal shock wave therapy promotes recovery of sciatic nerve injury and the role of mechanical sensitive YAP/TAZ signaling pathway for nerve regenerationLi, Hui-Xi; Zhang, Zhi-Chao; Peng, Jing20211342210.1097/CM9.00000000000014312
Upregulation of miR-345-5p suppresses cell growth of lung adenocarcinoma by regulating ras homolog family member A (RhoA) and Rho/Rho associated protein kinase (Rho/ROCK) pathwayZhou, Qiao-Yun; Gui, Shu-Yu; Zhang, Peng; Wang, Mei20211342110.1097/CM9.00000000000018042
Transcatheter arterial chemoembolization followed by surgical resection for hepatocellular carcinoma: a focus on its controversies and screening of patients most likely to benefitWei, Zhan-Qi; Zhang, Yue-Wei20211341910.1097/CM9.00000000000017672
Current Alzheimer disease research highlights: evidence for novel risk factorsBrenowitz, Willa D.; Xiang, Yang; McEvoy, Claire T.; Yang, Cui; Yaffe, Kristine; Le, Wei-Dong; Leng, Yue20211341810.1097/CM9.00000000000017062
Desmoplakin and clinical manifestations of desmoplakin cardiomyopathyYuan, Zhong-Yu; Cheng, Li-Ting; Wang, Ze-Feng; Wu, Yong-Quan20211341510.1097/CM9.00000000000015812
Possible effects of chemokine-like factor-like MARVEL transmembrane domain-containing family on antiphospholipid syndromeGe, Ying-Ying; Duan, Hong-Ji; Deng, Xiao-Li20211341410.1097/CM9.00000000000014492
Risk assessment of malignancy in solitary pulmonary nodules in lung computed tomography: a multivariable predictive model studyLiu, Hai-Yang; Zhao, Xing-Ru; Chi, Meng; Cheng, Xiang-Song; Wang, Zi-Qi; Xu, Zhi-Wei; Li, Yong-Li; Yang, Rui; Wu, Yong-Jun; Zhang, Xiao-Ju20211341410.1097/CM9.00000000000015072
Amyloid and tau positive mild cognitive impairment: clinical and biomarker characteristics of dementia progressionWei, Hong-Chun; Li, Bing; Ng, Kok Pin; Fu, Qing-Xi; Dong, Sheng-Jie; Ba, Mao-Wen; Kong, Min20211341410.1097/CM9.00000000000014962
Individual mortality risk predictive system of patients with acute-on-chronic liver failure based on a random survival forest modelZhang, Zhi-Qiao; He, Gang; Luo, Zhao-Wen; Cheng, Can-Chang; Wang, Peng; Li, Jing; Zhu, Ming-Gu; Ming, Lang; He, Ting-Shan; Ouyang, Yan-Ling; Huang, Yi-Yan; Wu, Xing-Liu; Ye, Yi-Nong20211341410.1097/CM9.00000000000015392
A double-blind, double-dummy, randomized controlled, multicenter trial of Tc-99-methylene diphosphonate in patients with moderate to severe rheumatoid arthritisFu, Qiong; Feng, Ping; Sun, Ling-Yun; Zuo, Xiao-Xia; Zhao, Dong-Bao; He, Dong-Yi; Wu, Hua-Xiang; Zhang, Wei; Zhang, Wei; Du, Fang; Bao, Chun-De20211341210.1097/CM9.00000000000015272
Bendamustine treatment of Chinese patients with relapsed indolent non-Hodgkin lymphoma: a multicenter, open-label, single-arm, phase 3 studyShi, Yuan-Kai; Hong, Xiao-Nan; Yang, Jian-Liang; Xu, Wei; Huang, Hui-Qiang; Xiao, Xiu-Bin; Zhu, Jun; Zhou, Dao-Bin; Han, Xiao-Hong; Wu, Jian-Qiu; Zhang, Ming-Zhi; Jin, Jie; Ke, Xiao-Yan; Li, Wei; Wu, De-Pei; Yang, Shen-Miao; Du, Xin; Jia, Yong-Qian; Liu, Ai-Chun; Liu, Dai-Hong; Shen, Zhi-Xiang; Zhang, Lian-Sheng; James, Leonard; Hellriegel, Edward20211341110.1097/CM9.00000000000014632
Human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome prevalence, incidence, and mortality in China, 1990 to 2017: a secondary analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 dataLiu, Xue-Jiao; McGoogan, Jennifer M.; Wu, Zun-You20211341010.1097/CM9.00000000000014472
Cusp-overlap technique simplifies the implantation of Chinese domestic transcatheter valve in transcatheter aortic valve implantationChen, Mi; Sun, Li-Zhong2021134810.1097/CM9.00000000000014052
Classification of the non-acid laryngopharyngeal refluxLi, Jin-Rang; Wang, Jia-Sen; Wu, Mu-Kun; Zhao, Jing; Guo, Hong-Guang2021134810.1097/CM9.00000000000012232
A new surgical technique for post-myocardial infarction ventricular septal rupture with hemodynamic instabilityLiu, Chao; Xiao, Li-Li; Wang, Lu; Sun, Fu-Qiang; Yao, Xing-Xing; Zhang, Yan-Zhou; Zhao, Xiao-Yan; Li, Ling; Wang, Xiao-Fang; Dong, Jian-Zeng2021134810.1097/CM9.00000000000014422
Correlations between alterations of T-helper 17 cells and treatment efficacy after concurrent radiochemotherapy in locally advanced cervical cancer (stage IIB-IIIB): a 3-year prospective studyLiu, Yi; Guo, Qiu-Fen; Chen, Jin-Long; Li, Xi-Rui; Hou, Fei; Liu, Xiao-Yan; Zhang, Wen-Jing; Zhang, Yan; Gao, Fu-Feng; Zhang, You-Zhong; Cui, Bao-Xia; Liu, Nai-Fu2021134810.1097/CM9.00000000000014752
Effects of HDAC4 on IL-1 beta-induced matrix metalloproteinase expression regulated partially through the WNT3A/beta-catenin pathwayNing, Qi; Gan, Ye-Hua; Shi, Rui-Rui; Meng, Juan-Hong2021134810.1097/CM9.00000000000014702
Some thoughts on conducting and implementing clinical practice guidelines in a pandemicYao, Xiaomei; Jin, Ying-Hui; Djulbegovic, Benjamin2021134810.1097/CM9.00000000000011692
Comparison of two vasopressor protocols for preventing hypotension post-spinal anesthesia during cesarean section: a randomized controlled trialFan, Qian-Qian; Wang, Yong-Hui; Fu, Jing-Wen; Dong, Hai-Long; Yang, Man-Ping; Liu, Duo-Duo; Jiang, Xiao-Fan; Wu, Zhi-Xin; Xiong, Li-Ze; Lu, Zhi-Hong2021134710.1097/CM9.00000000000014042
Blockade of complement activation in bullous pemphigoid by using recombinant CD55-CD46 fusion proteinQiao, Pei; Luo, Yi-Xin; Zhi, Da-Long; Wang, Gang; Dang, Er-Le2021134710.1097/CM9.00000000000013122
Establishment and clinical application value of an automatic diagnosis platform for rectal cancer T-staging based on a deep neural networkWu, Qing-Yao; Liu, Shang-Long; Sun, Pin; Li, Ying; Liu, Guang-Wei; Liu, Shi-Song; Hu, Ji-Lin; Niu, Tian-Ye; Lu, Yun2021134710.1097/CM9.00000000000014012
Association between serum bilirubin concentration and Parkinson's disease: a meta-analysisJin, Jia-Ning; Liu, Xian; Li, Ming-Juan; Bai, Xin-Ling; Xie, An-Mu2021134610.1097/CM9.00000000000013002
Light therapy: a new option for neurodegenerative diseasesLiu, Yu-Lu; Gong, Si-Yi; Xia, Shu-Ting; Wang, Ya-Li; Peng, Hao; Shen, Yun; Liu, Chun-Feng2021134610.1097/CM9.00000000000013012
Anemia and insomnia: a cross-sectional study and meta-analysisNeumann, Samantha N.; Li, Jun-Juan; Yuan, Xiao-Dong; Chen, Shuo-Hua; Ma, Chao-Ran; Murray-Kolb, Laura E.; Shen, Yun; Wu, Shou-Ling; Gao, Xiang2021134610.1097/CM9.00000000000013062
Electrical stimulation induces mitochondrial autophagy via activating oxidative stress and Sirt3 signaling pathwayDong, He-Ling; Wu, Hong-Yuan; Tian, Zhen-Xiang; Luo, Zhi; Wu, Yi-Fen; Zhao, Jun2021134510.1097/CM9.00000000000011652
Cosinor-rhythmometry for 24-h urinary sodium, potassium, creatinine excretion in the Chinese adult populationPeng, Ya-Guang; Feng, Jing-Jing; Zhang, Ying; Li, Kun; Cai, Si-Yu; Yan, Ruo-Hua; Peng, Xiao-Xia2021134510.1097/CM9.00000000000013192
Adverse effects of sympathetic activation should not be neglected during the coronavirus disease 2019 pandemicJin, Sheng; Dai, Jing; Teng, Xu; Wu, Yu-Ming2021134410.1097/CM9.00000000000011062
An update on the role of long non-coding RNAs in psoriasisSong, Jian-Kun; Yin, Shuang-Yi; Li, Wei; Li, Xiao-Dong; Luo, Yue; Luo, Ying; Xing, Meng; Li, Bin; Kuai, Le2021134410.1097/CM9.00000000000012432
Deep learning applied to two-dimensional color Doppler flow imaging ultrasound images significantly improves diagnostic performance in the classification of breast masses: a multicenter studyYu, Teng-Fei; He, Wen; Gan, Cong-Gui; Zhao, Ming-Chang; Zhu, Qiang; Zhang, Wei; Wang, Hui; Luo, Yu-Kun; Nie, Fang; Yuan, Li-Jun; Wang, Yong; Guo, Yan-Li; Yuan, Jian-Jun; Ruan, Li-Tao; Wang, Yi-Cheng; Zhang, Rui-Fang; Zhang, Hong-Xia; Ning, Bin; Song, Hai-Man; Zheng, Shuai; Li, Yi; Guang, Yang2021134410.1097/CM9.00000000000013292
Long-term outcomes of percutaneous coronary intervention for in-stent chronic total occlusionGong, Ming-Lian; Mao, Yi; Liu, Jing-Hua2021134310.1097/CM9.00000000000012892
Neural control of pressure support ventilation improved patient-ventilator synchrony in patients with different respiratory system mechanical properties: a prospective, crossover trialLiu, Ling; Xu, Xiao-Ting; Yu, Yue; Sun, Qin; Yang, Yi; Qiu, Hai-Bo2021134310.1097/CM9.00000000000013572
Clinical management of cerebral small vessel disease: a call for a holistic approachClancy, Una; Appleton, Jason P.; Arteaga, Carmen; Doubal, Fergus N.; Bath, Philip M.; Wardlaw, Joanna M.2021134210.1097/CM9.00000000000011772
Sex-determining region Y-box 2-positive alveolar cells are responsive to bleomycin-induced lung injuryLi, Xue; Wang, Yong-Mei; Wang, An; Li, Yue; Wu, Qi; Chen, Huai-Yong2021134210.1097/CM9.00000000000010862
Mitochondrial transfer from bone-marrow-derived mesenchymal stromal cells to chondrocytes protects against cartilage degenerative mitochondrial dysfunction in rats chondrocytesWang, Rui; Maimaitijuma, Talatibaike; Ma, Yuan-Yuan; Jiao, Yang; Cao, Yong-Ping2021134210.1097/CM9.00000000000010572
Magnetic resonance imaging manifestations of cerebral small vessel disease: automated quantification and clinical applicationZhao, Lei; Lee, Allan; Fan, Yu-Hua; Mok, Vincent C. T.; Shi, Lin2021134210.1097/CM9.00000000000012992
Real-world investigation of the efficacy and safety of secukinumab for psoriasis treatment in a Chinese populationZeng, Jing-Xin; Luo, Quan; Wen, Ju; Tian, Xin; Zhou, Xin; Li, Wei; Tang, Ya-Ping; Zhang, San-Quan; Liu, Wei-Yu; Zhu, Hui-Lan; Zhang, Xi-Bao2021134110.1097/CM9.00000000000011792