Secondary Logo

Journal Logo

Perspective: PDF Only

Extracorporeal membrane oxygenation support in 2019 novel coronavirus disease

indications, timing, and implementation

Li, Min1,2; Gu, Si-Chao1,2; Wu, Xiao-Jing1,2; Xia, Jin-Gen1,2; Zhang, Yi1,2; Zhan, Qing-Yuan1,2

Section Editor(s): Wei, Pei-Fang

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000778
  • Open
  • PAP
© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.