Secondary Logo

Journal Logo

Clinical Observation: PDF Only

A confirmed asymptomatic carrier of 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2)

Luo, Si-Hui1,2; Liu, Wei3; Liu, Zhen-Jun3; Zheng, Xue-Ying1,2; Hong, Chang-Xing3; Liu, Zhi-Rong2,4; Liu, Jian3; Weng, Jian-Ping1,2,5

Section Editor(s): Guo, Li-Shao

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000798
  • Open
  • PAP
© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.