Secondary Logo

Journal Logo

Correspondence: PDF Only

Safety of SARS-CoV-2 vaccines in patients with chronic myeloid leukemia

a multicenter survey in China

Yang, Yunfan1; Zhang, Yanli2; Jiang, Qian3; Meng, Li4; Li, Weiming5; Liu, Bingcheng6; Liu, Xiaoli7; Zhou, Li8; Liang, Rong9; Zhu, Xiaojian4; Xu, Na7; Kuang, Pu1; Lin, Ting1; Zhu, Huanling1

Editor(s): Lyu, Peng

Author Information
Chinese Medical Journal: December 29, 2021 - Volume - Issue -
doi: 10.1097/CM9.0000000000001899
  • Open
  • SDC
  • PAP
© 2022 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.