Secondary Logo

Journal Logo

Correspondence: PDF Only

High-throughput sequencing for confirmation of suspected 2019-nCoV infection identified by fluorescence quantitative polymerase chain reaction

Guan, Wen-Da1; Chen, Li-Ping2; Ye, Feng1; Ye, Dan3; Wu, Shi-Guan1; Zhou, Hong-Xia1; He, Jia-Yang1; Yang, Chun-Guang1; Zeng, Zhi-Qi1; Wang, Yu-Tao1; Li, Run-Feng1; Du, Qiu-Ling1; Liang, Xiao-Li1; Ma, Qing-Hai1; Yang, Zi-Feng1,4,5

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000792
  • Open
  • PAP
© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.