Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients

Ling, Yun1; Xu, Shui-Bao2; Lin, Yi-Xiao3; Tian, Di1; Zhu, Zhao-Qin1; Dai, Fa-Hui1; Wu, Fan1; Song, Zhi-Gang1; Huang, Wei1; Chen, Jun2; Hu, Bi-Jie4; Wang, Sheng5; Mao, En-Qiang6; Zhu, Lei7; Zhang, Wen-Hong8; Lu, Hong-Zhou1,2,8,9

Section Editor(s): Lyu, Peng

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000774
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.