Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human

a descriptive study

Ren, Li-Li1; Wang, Ye-Ming2,3; Wu, Zhi-Qiang4; Xiang, Zi-Chun1; Guo, Li1; Xu, Teng5; Jiang, Yong-Zhong6; Xiong, Yan7; Li, Yong-Jun5; Li, Xing-Wang8; Li, Hui9; Fan, Guo-Hui2,3,9; Gu, Xiao-Ying2,3,9; Xiao, Yan1; Gao, Hong10; Xu, Jiu-Yang11; Yang, Fan4; Wang, Xin-Ming1; Wu, Chao1; Chen, Lan1; Liu, Yi-Wei1; Liu, Bo4; Yang, Jian4; Wang, Xiao-Rui5; Dong, Jie4; Li, Li4; Huang, Chao-Lin12; Zhao, Jian-Ping13; Hu, Yi14; Cheng, Zhen-Shun15; Liu, Lin-Lin6; Qian, Zhao-Hui4; Qin, Chuan10; Jin, Qi4; Cao, Bin2,3; Wang, Jian-Wei1

Section Editor(s): Hao, Xiu-Yuan; Wei, Pei-Fang

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000722
  • Open
  • SDC
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.