Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province

Liu, Kui1; Fang, Yuan-Yuan1; Deng, Yan1; Liu, Wei2; Wang, Mei-Fang3; Ma, Jing-Ping4; Xiao, Wei5; Wang, Ying-Nan6; Zhong, Min-Hua7; Li, Cheng-Hong8; Li, Guang-Cai9; Liu, Hui-Guo1

Section Editor(s): Hao, Xiu-Yuan; Wei, Pei-Fang

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000744
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.