Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Clinical characteristics of fatal and recovered cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China

a retrospective study

Deng, Yan1; Liu, Wei2; Liu, Kui1; Fang, Yuan-Yuan1; Shang, Jin1; zhou, Ling1; Wang, Ke1; Leng, Fan1; Wei, Shuang1; Chen, Lei1; Liu, Hui-Guo1

Editor(s): Wei, Pei-Fang

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000824
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.