Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease

Liu, Wei1; Tao, Zhao-Wu2; Lei, Wang1; Ming-Li, Yuan1; Kui, Liu3; Ling, Zhou3; Shuang, Wei3; Yan, Deng3; Jing, Liu4; Liu, Hui-Guo3; Ming, Yang5; Yi, Hu1

Section Editor(s): Wei, Pei-Fang

Author Information
doi: 10.1097/CM9.0000000000000775
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.