A diagnostic prediction model for hypertension in Han and Yugur population from the China National Health Survey (CNHS) : Chinese Medical Journal

Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

A diagnostic prediction model for hypertension in Han and Yugur population from the China National Health Survey (CNHS)

Yu, Chengdong1; Ren, Xiaolan2; Cui, Ze3; Pan, Li1; Zhao, Hongjun2,4; Sun, Jixin3; Wang, Ye1; Chang, Lijun2; Cao, Yajing3; He, Huijing1; Xi, Jin’en2; Zhang, Ling5; Shan, Guangliang1

Editor(s): Ni, Jing

Author Information
Chinese Medical Journal ():, March 10, 2022. | DOI: 10.1097/CM9.0000000000001989
  • Open
  • SDC
  • PAP

Abstract

© 2022 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.