Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Original Articles

No Association Between SLC6A4 Gene Polymorphisms With Treatment Remission to Venlafaxine in Han Chinese Depressive Patients

Wu, Na PhD∗,†; Liu, Liangjie MD∗,†; Ren, Decheng PhD∗,†; Yuan, Fan PhD∗,†; Bi, Yan PhD∗,†; Guo, Zhenming PhD∗,†; Hou, Binyin MD∗,†; Ji, Lei PhD∗,†; Han, Ke PhD∗,†; Feng, Mofan PhD∗,†; Su, Kai PhD∗,†; Yu, Tao PhD∗,†; Li, Xingwang PhD∗,†; Yang, Fengping MD∗,†; Sun, Xueli PhD; Dong, Zaiquan PhD; Yu, Shunying PhD; Yi, Zhenghui PhD; Xu, Yifeng PhD; He, Lin PhD∗,†; Wu, Shaochang PhD§; Zhao, Longyou PhD§; Changqun, Cai PhD; Shi, Yi PhD∗,†; He, Guang PhD∗,†

Author Information
Clinical Neuropharmacology: 3/4 2021 - Volume 44 - Issue 2 - p 53-56
doi: 10.1097/WNF.0000000000000436
  • Buy

Abstract

Copyright © 2021 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.