Secondary Logo

Journal Logo

Institutional members access full text with Ovid®

Report of two FOP cases with 617G>A mutation in the ACVR1 gene from Chinese population

Guo, Huia; Peng, Danb; Xu, Minb; Xue, Jinjiea; Lu, Linaa; Xu, Xiaojuana; Liu, Yalana; Xiong, Zhimina; Pan, Qiana; Hu, Zhengmaoa; Xia, Kuna

doi: 10.1097/MCD.0b013e32833986c8
SHORT CASE REPORTS
Buy

aState Key Lab of Medical Genetics

bOrthopaedics, Xiangya Second Hospital, Central South University, Changsha, China

Correspondence to Kun Xia, PhD, State Key Lab of Medical Genetics, Central South University, Changsha 410000, China

Tel: +86 0731 84805357; fax: +86 0731 84478152;

e-mail: xiakun@sklmg.edu.cn

Hui Guo, Dan Peng, Kun Xia and Zhengmao Hu contributed equally to this study

Received 24 November 2009 Accepted 8 March 2010

© 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.