Glomerular Exostosin as a Subtype and Activity Marker of Class 5 Lupus Nephritis : Clinical Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Original Article: Glomerular and Tubulointerstitial Diseases

Glomerular Exostosin as a Subtype and Activity Marker of Class 5 Lupus Nephritis

Wang, Chengyu1,2; Liu, Yang1,3; Zhang, Mingchao4; Yang, Fan4; Xu, Feng4; Shi, Shaolin4; Zeng, Caihong4; Chen, Xin4; Miao, Yiqi4; Liu, Zhengzhao4; Hu, Weixin1,4

Author Information
CJASN 17(7):p 986-993, July 2022. | DOI: 10.2215/CJN.00350122
  • Buy
  • Infographic
  • SDC

Abstract

Copyright © 2022 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid