Secondary Logo

Journal Logo

Institutional members access full text with Ovid®

260: ALDA-1 REDUCES MYOCARDIAL INJURY FOLLOWING SEVERE HEMORRHAGIC SHOCK IN A RAT MODEL

Hua, Tianfeng; Yang, Min; Yang, Zhengfei; zheng, guanghui; zou, yangyang; chen, limin; Tang, Wanchun

doi: 10.1097/01.ccm.0000528279.87766.95
Research Snapshot Theater: Cardiovascular Pediatrics and Veterinarian
Buy

1N/A, Richmond, VA, 2N/A, Hefei, 3N/A, Guangzhou, Guangdong, 4Department of Emergency Medicine, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen Uni, Guangzhou, China, 5The Second Hospital of Anhui Medical University, Hefei, China, 6Weil Institute of Critical Care Medicine and School of Medicine, Richmond, VA

Copyright © 2017 by the Society of Critical Care Medicine and Wolters Kluwer Health, Inc. All Rights Reserved.