Feedback Interaction Between Apelin and Endoplasmic Reticulum Stress in the Rat Myocardium : Journal of Cardiovascular Pharmacology

Journal Logo

Original Article

Feedback Interaction Between Apelin and Endoplasmic Reticulum Stress in the Rat Myocardium

Jin, Sheng PhD*; Wang, Yipu*; Ma, Liuchang*; Zhang, Jiaqi*; Huang, Panna*; Zhang, Haozhe*; Liu, Xinxia PhD; Wu, Yuming PhD*,‡; Wang, Xiaoning§; Teng, Xu PhD*,‡

Author Information
Journal of Cardiovascular Pharmacology 81(1):p 21-34, January 2023. | DOI: 10.1097/FJC.0000000000001369

Abstract

Copyright © 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid