Journal Logo

ARTICLE: PDF Only

Nakagawa Masao; Sawada, Shohei; Uno, Masashi; Takamatsu, Hajime; Nakamura, Yutaka; Nakanishi, Yasuhiro; Tsuji, Hajime; Toyoda, Takeo; Sasaki, Susumu; Takeda, Kazuo; Ijichi, Hamao
Journal of Cardiovascular Pharmacology: 1987 - p 113-115
  • Free

Abstract