Blood Science

Journal Logo

July 2023 - Volume 5 - Issue 3

  • Cheng Tao
  • 2543-6368
  • Quarterly

Current Issue Highlights2023 most viewed articles‚Äč


Spatially resolved transcriptomics: advances and applications

Review article

Duan, Honglin; Cheng, Tao; Cheng, Hui

 

Immune therapy: a new therapy for acute myeloid leukemia

Review article

Tian, Chen; Chen, Zehui

 

LILRB4, an immune checkpoint on myeloid cells

Review article

Yang, Ting; Qian, Yixin; Liang, Xiaoting; Wu, Jianbo; Zou, Ming; Deng, Mi

 

PD-L1: expression regulation

Review article

Zhou, Yu-Jie; Li, Guoli; Wang, Jiyin; Liu, Mengyuan; Wang, Zihan; Song, Yu; Zhang, Xulong; Wang, Xi

 

Application of fresh frozen plasma transfusion in the management of excessive warfarin-associated anticoagulation

Review article

Luo, Yuanyuan; Ma, Chunya; Yu, Yang

 

Effects of genetic polymorphisms on methotrexate levels and toxicity in Chinese patients with acute lymphoblastic leukemia

Research article

Hao, Qishan; Song, Yang; Fang, Qiuyun; Lin, Yani; Chen, Long; Wang, Xiaodan; Zhang, Ping; Wang, Zhe; Gong, Xiaoyuan; Liu, Kaiqi; Li, Qinghua; Tian, Zheng; Wang, Min; Wang, Jianxiang; Mi, Yingchang

 

Single-cell analysis of transcription factor regulatory networks reveals molecular basis for subtype-specific dysregulation in acute myeloid leukemia

Research article

Sun, Ruixia; Sun, Lina; Xie, Xiaowei; Li, Xuan; Wu, Peng; Wang, Lu; Zhu, Ping