Multicenter Study of Surgical Ablation for Atrial Fibrillation in Aortic Valve Replacement : ASAIO Journal

Secondary Logo

Journal Logo

Clinical Cardiovascular

Multicenter Study of Surgical Ablation for Atrial Fibrillation in Aortic Valve Replacement

Sasaki, Kenichi*; Kunihara, Takashi†,‡; Suzuki, Shinya§; Matsumiya, Goro; Fukuda, Hirotsugu; Shiiya, Norihiko#; Koyama, Tadaaki**; Komiya, Tatsuhiko††; Yaku, Hitoshi‡‡; Shiose, Akira§§; Usui, Akihiko¶¶,‖‖; Kobayashi, Junjiro##; Ishii, Yosuke***; Tanji, Masahiro†††; Misumi, Hiroyasu‡‡‡; Ohtsuka, Toshiya§§§,‖‖‖; Yoshimura, Naoki¶¶¶; Hiramatsu, Yuji###; Nitta, Takashi***,****

Author Information
ASAIO Journal 69(5):p 483-489, May 2023. | DOI: 10.1097/MAT.0000000000001882

Abstract

Copyright © ASAIO 2023

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid