Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

HONDA HIROYUKI; SHIBA, KINJI; SHU, EIMEI; KOSHIJI, KOHJI; MURAI, TAKEJI; NAKAMURA, TOMOMICHI; MASUZAWA, TORU; TATSUMI, EISUKE; TAENAKA, YOSHIYUKI; TAKANO, HISATERU
ASAIO Journal: July-August 1999
  • Free

Abstract