Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #1—Heart: Valve & Vascular Grafts: PDF Only

Natsuaki Masafumi; Itoh, Tsuyoshi; Okazaki, Yukio; Ohtubo, Satoshi; Rikitake, Kazuhisa; Naitoh, Kouzou
  • Free

Abstract