Secondary Logo

Journal Logo

Slide Forum #10—Perfusion: Clinical Applications: PDF Only

Fukushima Norihide; Shirakura, Ryota; Chang, Jau-Chang; Izutani, Hironori; Inoue, Masami; Yamaguchi, Takashi; Kobayashi, Yasuhiko; Yoshitatsu, Masao; Ahamet, Ismaiyl; Saito, Shunsuke; Matsuda, Hikaru
  • Free

Abstract