Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #3—Artifical Heart: Engineering: PDF Only

Nishimura Kazunobu; Kono, Satoshi; Nishina, Takeshi; Akamatsu, Teruaki; Tsukiya, Tomonori; Nojiri, Chisato; Ozaki, Takayoshi; Komeda, Masashi
  • Free

Abstract