Secondary Logo

Journal Logo

Slide Forum #8—Artificial Heart: PDF Only

Nakatani Takeshi; Sasako, Yoshikado; Kobayashi, Junjiro; Komamura, Kazuo; Kosakai, Yoshio; Nakano, Kiyoharu; Yamamoto, Fumio; Kumon, Keiji; Miyatake, Kunio; Kitamura, Soichiro; Takano, Hisateru
  • Free

Abstract