Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #1—New Artificial Organ Technology: Perfusion: PDF Only

Hayashi Yoshitaka; Sawa, Yoshiki; Nishimura, Motonobu; Chang, Jau-Chang; Amemiya, Akira; Kagisaki, Koji; Taketani, Satoshi; Yamaguchi, Takahiro; Hirata, Nobuaki; Ohtake, Shigeaki; Matsuda, Hikaru
  • Free

Abstract