Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #2—Artificial Heart: Clinical Studies: PDF Only

Ohtsuka Goro; Nakata, Kin-ichi; Yoshikawa, Masaharu; Mueller, Juergen; Takano, Tamaki; Yamane, Shingo; Gronau, Nicole; Glueck, Julia; Takami, Yoshiyuki; Sueoka, Akinori; Letsou, George; Schima, Heinrich; Schmallegger, Helmut; Wolner, Ernst; Koyanagi, Hitoshi; Fujisawa, Akira; Baldwin, John C.; Nosé, Yukihiko
  • Free

Abstract