Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #1—Heart: Valve & Vascular Grafts: PDF Only

Tomizawa Yasuko; Takanashi, Yoshinori; Noishiki, Yasuharu; Nishida, Hiroshi; Endo, Masahiro; Koyanagi, Hitoshi
  • Free

Abstract