Secondary Logo

Journal Logo

Slide Forum #3—Perfusion: PDF Only

Yamane Shingo; Ohashi, Yukio; Sueoka, Akinori; Sato, Koshiro; Kuwana, Jiro; Nosé, Yukihiko
  • Free

Abstract