Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #2—Renal: Clincal Studies: PDF Only

Akizawa Tadao; Kinugasa, Eriko; Sato, Yoshikazu; Kohjiro, Shiho; Naitoh, Hidemune; Azuma, Masayuki; Mizutani, Shoji; Ideura, Terukuni
  • Free

Abstract