Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #3—Artifical Heart: Engineering: PDF Only

Yambe Tomoyuki; Nomura, Takashi; Nanka, Shun-Suke; Kobayashi, Shin-Ichi; Tanaka, Akira; Yoshizawa, Makoto; Abe, Ken-Ichi; Tabayashi, Kouichi; Takeda, Hiroshi; Nitta, Shin-Ichi
  • Free

Abstract