Secondary Logo

Journal Logo

Poster Session #3—Artifical Heart: Engineering: PDF Only

Nakata Masako; Masuzawa, Toru; Tatsumi, Eisuke; Taenaka, Yoshiyuki; Nishimura, Takashi; Tsukiya, Tomonori; Takano, Hisateru; Tsuchimoto, Katsuya; Ohba, Kenkichi
  • Free

Abstract