Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM #16—CARDIAC SUPPORT AND PHYSIOLOGY: PDF Only

ORIME YUKIHIKO; SHIONO, MOTOMI; NAKATA, KIN-ICHI; HATA, MITSUMASA; SEZAI, AKIRA; YAMADA, HIDEAKI; IIDA, MITSURU; KASHIWAZAKI, SATOSHI; NEMOTO, MITSUHIRO; KINOSHITA, JUN-ICHI; KOJIMA, TAKASHI; SAITO, TOSHIMI; SEZAI, YUKIYASU
  • Free

Abstract