Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM #1—TOTAL ARTIFICIAL HEART: PDF Only

MASUZAWA TORU; TAENAKA, YOSHIYUKI; TATSUMI, EISUKE; AHN, JAE MOK; OHNO, TAKASHI; TODA, KOICHI; MIYAZAKI, KOJI; WAKISAKA, YOSHINARI; EYA, KAZUHIRO; BABA, YUZO; NAKATANI, TAKESHI; TAKANO, HISATERU; UYAMA, CHIKAO; KOSHIJI, KOJI; FUKUI, YASUHIRO; TAKAHASHI, KATSUMI; TSUCHIMOTO, KATSUYA; TSUKAHARA, KINJI
  • Free

Abstract