Secondary Logo

Journal Logo

SLIDE FORUM #1—TOTAL ARTIFICIAL HEART: PDF Only

OKAMOTO EIJI; YOSHIDA, TOSHINOBU; FUJIYOSHI, MASAYUKI; SHIMANAKA, MIZUKI; TAKEUCHI, AKI; MITAMURA, YOSHINORI; MIKAMI, TOMOHISA
  • Free

Abstract