Secondary Logo

Journal Logo

POSTER SESSION #4—PERFUSION AND CIRCULATORY ASSISTANCE TECHNIQUES: PDF Only

SHIMONO TAKATSUGU; SHOMURA, Y U; TAHARA, KOUICHIRO; HIOKI, IWAO; TENPAKU, HIRONORI; MAZE, YASUMI; HIRANO, RYUJI; SHIMPO, HIDETO; SHIONOYA, YUKIE; YOKOYAMA, AKIYO; MORIKAN, TOSHIYUKI; YADA, ISAO
  • Free

Abstract